zum Inhalt zur Navigation zur Suche

Datenschutz bei online Terminvergabe GVS

Заява про захист даних

На віденський фонд соціального забезпечення (FSW) покладено численні завдання у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну. Таким чином, захист персональних даних є важливим завданням для віденського фонду соціального забезпечення. Персональні дані обробляються відповідно до всіх застосовних національних та європейських положень щодо захисту даних. До них належать, зокрема, закон Австрії про захист даних (DSG), Загальний регламент про захист персональних даних (DSGVO) та закон про телекомунікації 2003 р. (TKG 2003).

Наступна заява про захист даних містить інформацію про обробку персональних даних та права зацікавлених осіб.

I. Відповідальний за обробку даних

Віденський фонд соціального забезпечення (FSW)
вул. Гугльгассе 7-9
1030 м. Відень
datenschutz@fsw.at

II. Обробка даних, що здійснюється у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну

a) Обробка даних у межах консультації щодо подання заяви про отримання послуг базової допомоги у Відні

Наступні персональні дані обробляються з метою управління, обробки та документування консультаційних послуг, що надаються співробітниками віденського фонду соціального забезпечення (FSW):

 • основні дані особи (наприклад: ім'я, дата народження, зареєстроване місце проживання, номер IFA, виданий управлінням поліції землі)
 • контактна інформація (напр., адреса електронної пошти, номер телефону)
 • дані про надані консультаційні послуги (напр., кількість призначених зустрічей)

З метою контролю, проходження та документування відбувається обробка зокрема наступних даних:

 • встановлення контакту з особою, яка була вимушена залишити країну
 • призначення консультації з особою, яка була вимушена залишити країну
 • проведення консультації з особою, яка була вимушена залишити країну, щодо подання заяви про отримання послуг базової допомоги
 • статистичний облік для розрахунку основних показників щодо переміщення осіб, які були вимушені залишити країну

Для збору статистичних даних з метою розрахунку основних показників переміщення персональні дані осіб, які були вимушені залишити країну, анонімізуються та узагальнюються. Це означає, що персональна інформація видаляється в певний момент, і зробити висновки про конкретну особу вже неможливо.

Обробка даних, що здійснюється у зазначених цілях, базується на наступних правових підставах:

 • ст. 6 абз. 1 (e) Загального регламенту про захист персональних даних (виконання завдання у суспільних інтересах) у поєднанні зі ст. 10 абз. 1 закону про захист даних (обробка даних у разі катастрофи)
 • ст. 6 абз. 1 (f ) Загального регламенту про захист персональних даних (законний інтерес віденського фонду соціального забезпечення)

Законний інтерес віденського фонду соціального забезпечення в обробці даних ґрунтується на обов'язку віденського фонду соціального забезпечення надавати послуги базової допомоги у Відні у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну.

Персональні дані будуть передані наступним третім особам:

 • організації, які надають допомогу вимушеним залишити країну особам

Особи, які були вимушені залишити країну, не зобов'язані ні за договором, ні за законом надавати свої персональні дані для отримання консультацій щодо послуг базової допомоги, які надає місто Відень. Нерозголошення персональних даних може призвести до того, що надати консультацію буде неможливо.

III. Використання послуг операторів

Віденський фонд соціального забезпечення регулярно користується послугами операторів (зокрема постачальників ІТ-послуг), яким також можуть бути розкриті персональні дані. Усі оператори згідно з договором зобов’язані обробляти персональні дані конфіденційно та лише в межах узгодженого надання послуг.

З метою зазначеної у підпункті ІІ (а) обробки даних віденський фонд соціального забезпечення користується послугами наступного оператора:

Vienna Communications Consulting GmbH
вул. Ельза-Біненфельд-Вег 19/2A
1020 м. Відень

IV. Про зберігання даних

Віденський фонд соціального забезпечення обробляє персональні дані доти, доки це дійсно необхідно для мети, для якої вони були зібрані або оброблені. Зберігання інформації понад цей час може бути обумовлено юридичними зобов'язаннями (наприклад, Федеральним податковим кодексом) або, у разі потреби, розпочатим адміністративним чи судовим провадженням.

V. Права зацікавлених осіб

Особи, які були вимушені залишити країну, можуть скористатися своїм правом на інформацію про персональні дані, їх виправлення або видалення, обмеження обробки, передачу даних та заперечення за посиланням www.fsw.at/kontaktformular.

Крім того, у осіб, які були вимушені залишити країну, є можливість подати скаргу до компетентного контролюючого органу (орган із захисту даних, dsb@dsb.gv.at).

VI. Контактні дані уповноваженого із захисту даних

Адреса електронної пошти відповідального уповноваженого із захисту даних: datenschutz@fsw.at


Erklärung zum Datenschutz

Der Fonds Soziales Wien (FSW) ist mit zahlreichen Aufgaben im Zuge der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine betraut. Dabei ist dem Fonds Soziales Wien auch der Schutz von personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt unter Einhaltung sämtlicher anwendbarer nationaler sowie europäischer Datenschutzvorschriften. Hierzu zählen insbesondere das österreichische Datenschutzgesetz (DSG), die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie das Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003).

Die folgende Erklärung zum Datenschutz enthält die Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die den betroffenen Personen zukommenden Rechte.

I. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Fonds Soziales Wien (FSW)
Guglgasse 7-9
1030 Wien
datenschutz@fsw.at

II. Im Zuge der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine vorgenommene Datenverarbeitungen

a) Datenverarbeitung im Rahmen der Beratung zur Beantragung von Grundversorgungsleistungen in Wien

Zu Zwecken der Steuerung, Abwicklung und Dokumentation von Beratungsleistungen durch Mitarbeiter:innen des FSW werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

 • Stammdaten der Person (z.B.: Name, Geburtsdatum, Meldeadresse, IFA-Zahl der Landespolizeidirektion)
 • Kontaktdaten (z.B.: E-Mailadresse, Telefonnummer)
 • Daten zur erbrachten Beratungsleistung (z.B.: Anzahl der durchgeführten Termine)

Von den Zwecken der Steuerung, Abwicklung und Dokumentation sind insbesondere folgende Datenverarbeitungen erfasst:

 • Kontaktaufnahme mit der geflüchteten Person
 • Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch mit der geflüchteten Person
 • Durchführung eines Beratungsgespräches mit der geflüchteten Person zur Beantragung von Grundversorgungsleistungen
 • Statistische Erfassung zur Berechnung von Kennzahlen der Flüchtlingsbewegung

Für die statistische Erfassung zur Berechnung von Kennzahlen der Flüchtlingsbewegung werden die personenbezogenen Daten der geflüchteten Personen anonymisiert und aggregiert. Das bedeutet, dass der Personenbezug zu einem bestimmten Zeitpunkt entfernt wird und Rückschlüsse auf eine einzelne Person nicht mehr möglich sind.

Die zu den angeführten Zwecken durchgeführten Datenverarbeitungen stützen sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

 • Artikel 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Datenschutzgesetz – DSG (Datenverarbeitung im Katastrophenfall)
 • Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse des FSW)

Das berechtigte Interesse des FSW an den Datenverarbeitungen beruht auf der Zuständigkeit des FSW zur Abwicklung von Grundversorgungsleistungen in Wien im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine.

Die personenbezogenen Daten werden an folgende Dritte übermittelt:

 • Trägerorganisationen der Flüchtlingshilfe

Die geflüchteten Personen sind betreffend die Durchführung einer Beratung zu den von der Stadt Wien erbrachten Grundversorgungsleistungen weder vertraglich noch gesetzlich verpflichtet, ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Nichtbekanntgabe der personenbezogenen Daten kann dazu führen, dass eine Beratungsleistung nicht durchgeführt werden kann.

III. Einsatz von Auftragsverarbeiter:innen

Vom FSW werden regelmäßig Auftragsverarbeiter:innen (insbesondere IT-Dienstleister:innen) eingesetzt, gegenüber denen ebenfalls eine Offenlegung von personenbezogenen Daten erfolgen kann. Sämtliche Auftragsverarbeiter:innen sind vertraglich dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten vertraulich und nur im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung zu verarbeiten.

Im Rahmen der unter Punkt II lit. a angeführten Datenverarbeitung bedient sich der FSW folgender Auftragsverarbeiterin:

Vienna Communications Consulting GmbH
Elsa-Bienenfeld-Weg 19/2A
1020 Wien

IV. Zur Aufbewahrung der Daten

Der FSW verarbeitet personenbezogene Daten solange dies für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, unbedingt erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Aufbewahrung kann sich aus gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Bundesabgabenordnung) oder gegebenenfalls anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren ergeben.

V. Rechte der betroffenen Person

Die geflüchteten Personen könne ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung von Daten, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch unter www.fsw.at/kontaktformular geltend machen.

Zusätzlich steht den geflüchteten Personen die Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde, dsb@dsb.gv.at) offen.

VI. Kontaktdaten der zuständigen Datenschutzbeauftragten

Die E-Mailadresse der zuständigen Datenschutzbeauftragten: datenschutz@fsw.at