zum Inhalt zur Navigation zur Suche

Datenschutz bei Registrierung von Vertriebenen aus der Ukraine

Заява про захист даних

На віденський фонд соціального забезпечення (FSW) покладено численні завдання у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну. Таким чином, захист персональних даних є важливим завданням для віденського фонду соціального забезпечення. Персональні дані обробляються відповідно до всіх застосовних національних та європейських положень щодо захисту даних. До них належать, зокрема, закон Австрії про захист даних (DSG), Загальний регламент про захист персональних даних (DSGVO) та закон про телекомунікації 2003 р. (TKG 2003).

Наступна заява про захист даних містить інформацію про обробку персональних даних та права зацікавлених осіб.

I. Відповідальний за обробку даних

Віденський фонд соціального забезпечення (FSW)
вул. Гугльгассе 7-9
1030 м. Відень
datenschutz@fsw.at

II. Обробка даних, що здійснюється у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну

Обробка даних, що здійснюється у межах надання первинної допомоги у Відні особам, які були вимушені залишити Україну

Наступні персональні дані обробляються з метою управління, обробки та документування первинної допомоги, що надається співробітниками віденського фонду соціального забезпечення:

 • основні дані особи (напр.: ім'я, дата народження, громадянство, номер паспорта, місце народження, стать, дата видачі, термін дії, орган, який видав документ)

З цією метою відбувається обробка зокрема наступних даних:

 • сканування закордонного паспорта
 • статистичний облік для розрахунку основних показників щодо переміщення осіб, які були вимушені залишити країну
 • передача зібраних даних до Федерального міністерства внутрішніх справ для проведення розрахунків
 • передача зібраних даних задіяним організаціям допомоги вимушеним залишити країну особам, послугами яких віденський фонд соціального забезпечення (FSW) користується для обробки
 • передача зібраних даних підприємствам-партнерам, які надають житло.

Для збору статистичних даних з метою розрахунку основних показників переміщення персональні дані осіб, які були вимушені залишити країну, анонімізуються та узагальнюються. Це означає, що персональна інформація видаляється в певний момент, і зробити висновки про конкретну особу вже неможливо.

Обробка даних, що здійснюється у зазначених цілях, базується на наступних правових підставах:

 • ст. 6 абз. 1 (e) Загального регламенту про захист персональних даних (виконання завдання у суспільних інтересах) у поєднанні зі ст. 10 абз. 1 закону про захист даних (обробка даних у разі катастрофи)
 • ст. 6 абз. 1 (f ) Загального регламенту про захист персональних даних (законний інтерес віденського фонду соціального забезпечення)
  Законний інтерес віденського фонду соціального забезпечення в обробці даних ґрунтується на обов'язку віденського фонду соціального забезпечення надавати допомогу вимушеним залишити країну особам у Відні у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну.

Персональні дані будуть передані наступним третім особам:

 • Федеральне міністерство внутрішніх справ
 • організації, які надають допомогу вимушеним залишити країну особам
 • підприємства-партнери, які надають житло.
Особи, які були вимушені залишити країну, не зобов'язані ні за договором, ні за законом надавати свої персональні дані у межах оформляння первинної допомоги.
Нерозголошення персональних даних може призвести до того, що надати послугу забезпечення буде неможливо.


III. Про зберігання даних

Віденський фонд соціального забезпечення обробляє персональні дані доти, доки це дійсно необхідно для мети, для якої вони були зібрані або оброблені. Зберігання інформації понад цей час може бути обумовлено юридичними зобов'язаннями (наприклад, Федеральним податковим кодексом) або, у разі потреби, розпочатим адміністративним чи судовим провадженням.

IV. Права зацікавлених осіб

Особи, які були вимушені залишити країну, можуть скористатися своїм правом на інформацію про персональні дані, їх виправлення або видалення, обмеження обробки, передачу даних та заперечення за посиланням www.fsw.at/kontaktformular.

Крім того, у осіб, які були вимушені залишити країну, є можливість подати скаргу до компетентного контролюючого органу (орган із захисту даних, dsb@dsb.gv.at).

V. Контактні дані уповноваженого із захисту даних

Адреса електронної пошти відповідального уповноваженого із захисту даних: datenschutz@fsw.at


Erklärung zum Datenschutz

Der Fonds Soziales Wien (FSW) ist mit zahlreichen Aufgaben im Zuge der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine betraut. Dabei ist dem Fonds Soziales Wien auch der Schutz von personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt unter Einhaltung sämtlicher anwendbarer nationaler sowie europäischer Datenschutzvorschriften. Hierzu zählen insbesondere das österreichische Datenschutzgesetz (DSG), die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie das Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003).

Die folgende Erklärung zum Datenschutz enthält die Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die den betroffenen Personen zukommenden Rechte.

I. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Fonds Soziales Wien (FSW)
Guglgasse 7-9
1030 Wien
datenschutz@fsw.at

II. Im Zuge der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine vorgenommene Datenverarbeitungen

Datenverarbeitung im Rahmen der Erstversorgung von aus der Ukraine geflüchteten Personen in Wien

Zu Zwecken der Steuerung, Abwicklung und Dokumentation von Erstversorgungsleistungen durch den FSW werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

 • Stammdaten der Person (z.B.: Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Passnummer, Geburtsort, Geschlecht, Ausstellungsdatum, Ablaufdatum, Ausstellende Behörde)

Von diesen Zwecken sind insbesondere folgende Datenverarbeitungen erfasst:

 • Einscannen der Reisedokumente
 • Statistische Erfassung zur Berechnung von Kennzahlen der Flüchtlingsbewegung
 • Übermittlung der erfassten Daten an das Bundesministerium für Inneres zu Verrechnungszwecken
 • Übermittlung der erfassten Daten an beteiligte Trägerorganisationen der Flüchtlingshilfe, derer sich der FSW zur Abwicklung bedient
 • Übermittlung der erfassten Daten an Partnerunternehmen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen.

Für die statistische Erfassung zur Berechnung von Kennzahlen der Flüchtlingsbewegung werden die personenbezogenen Daten der geflüchteten Personen anonymisiert und aggregiert. Das bedeutet, dass der Personenbezug zu einem bestimmten Zeitpunkt entfernt wird und Rückschlüsse auf eine einzelne Person nicht mehr möglich sind.

Die zu den angeführten Zwecken durchgeführten Datenverarbeitungen stützen sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

 • Artikel 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Datenschutzgesetz – DSG (Datenverarbeitung im Katastrophenfall)
 • Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse des FSW)
  Das berechtigte Interesse des FSW an den Datenverarbeitungen beruht auf der Zuständigkeit des FSW für die Flüchtlingshilfe in Wien im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine.

Die personenbezogenen Daten werden an folgende Dritte übermittelt:

 • Bundesministerium für Inneres
 • Trägerorganisationen der Flüchtlingshilfe
 • Partnerunternehmen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen.

Die geflüchteten Personen sind im Rahmen der Abwicklung der Erstversorgung weder vertraglich noch gesetzlich verpflichtet, ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen.
Die Nichtbekanntgabe der personenbezogenen Daten kann dazu führen, dass eine Versorgungsleistung nicht durchgeführt werden kann.

III. Zur Aufbewahrung der Daten

Der FSW verarbeitet personenbezogene Daten solange dies für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, unbedingt erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Aufbewahrung kann sich aus gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Bundesabgabenordnung) oder gegebenenfalls anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren ergeben.

IV. Rechte der betroffenen Person

Die geflüchteten Personen könne ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung von Daten, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch unter www.fsw.at/kontaktformular geltend machen.

Zusätzlich steht den geflüchteten Personen die Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde, dsb@dsb.gv.at) offen.

V. Kontaktdaten der zuständigen Datenschutzbeauftragten

Die E-Mailadresse der zuständigen Datenschutzbeauftragten: datenschutz@fsw.at